Naknada štete

Naknada materijalne štete nastale:

•   u pomorskom saobraćaju

•  u drumskom saobraćaju

•   u avio saobraćaju

•   kao posledica teroristickih akata

 

Naknada nematerijalne štete nastale:

•   povredom ugleda i casti,posebno putem sredstava javnog informisanja

•   zbog pretrpljenih bolova i doživljenog straha

•   zbog umanjenja životne aktivnosti

•   zbog naruženosti

 

Naknada štete nastale zbog neispunjenja ugovornih obaveza

Naknada štete sa medunarodno pravnim elementom

Naknada štete nastale zbog neosnovane osude