DJELATNOSTI

Intelektualna svojina

Patenti, žigovi, dizajn, autorska prava

NAknada Štete

Naknada materijalne štete nastale, naknada nematerijalne štete, naknada štete nastale zbog neispunjenja ugovornih obaveza, naknada štete sa medunarodno pravnim elementom, naknada štete nastale zbog neosnovane osude

Privredno pravo

Rješavanje sporova/medijacija, arbitražni postupak, usluge u vezi sa sporovima, Tužbe za ispunjenje ugovora u privredi , neispunjenje obaveza, povrede ugovora, naplate potrživanja, sudsko prinudno izvršenje, privremene mjere, poslovni savjeti

Međunarodno zastupanje

Međunarodne arbitraže, zastupanje pred Sudom za ljudska prava u Strazburu, registracija stranih firmi ,zakljucivanje ugovora o spoljnotrgovinskom poslovanju i o drugim ekonomskim odnosima sa inostranstvom

Krivično pravo

Krvni delikti, privredni i finansijski kriminal, narkotici, ratni zločini, krivična djela ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja

Advokatska kompanija u Crnoj Gori. Posvećena zadovoljstvu svojih klijenata

Radno vrijeme
Budimo u kontaktu