Crna Gora je 1. Oktobra 2022. godine postala 39. država koja je pristupila Evropskoj patentnoj organizaciji. Počev od tog datuma evropske prijave patenta će uključivati oznaku nove države ugovornice Crne Gore. Evropski zavod za patente (EPO) će takođe preuzeti funkcije PCT prijemnog ureda i djelovati kao PCT međunarodno tijelo za pretragu i ispitivanje u ime Crne Gore.
Evropska prijava patenta se može podnijeti Evropskom zavodu za patente ili nadležnom organu Crne Gore, a evropska prijava patenta, kojoj je odobren datum podnošenja, a koja označava Crnu Goru, identična je važećoj nacionalnoj prijavi patenta. Takođe, evropski patent koji označava Crnu Goru obezbjeđuje ista prava kao i nacionalni patent od dana kada Evropski zavod za patente objavi izjavu o priznanju evropskog patenta u Evropskom patentnom biltenu. Nosilac patenta je dužan da u roku od tri mjeseca od priznavanja evropskog patenta u Evropskom biltenu patenata, nadležnom organu Crne Gore, podnese prijavu za upis evropskog patenta u Registar patenata Crne Gore, sa prevodom patentnih zahtjeva na crnogorski jezik i platiti izdavačku naknadu i naknadu za štampanje prijevoda patentnih zahtjeva.