Naknada štete

Naknada materijalne štete nastale:

• u pomorskom saobraćaju

• u drumskom saobraćaju

• u vazdušnom saobraćaju

• kao posljedica terorističkih akata

Naknada nematerijalne štete nastale:

• povreda ugleda i časti, posebno putem sredstava javnog informisanja

• zbog pretrpljenih bolova i doživljenog straha

• zbog umanjenja životne aktivnosti

• zbog naruženosti

Naknada štete nastale zbog neispunjenja ugovornih obaveza

Naknada štete sa medunarodno pravnim elementom

Naknada štete nastale zbog neosnovane osude